WAT IS DIE KERK?

‘Die kerk is ‘n volk, nie ‘n plek nie.’ Dit het ‘n prominente trefwoord vir baie Amerikaanse Christene geword. Daar word gewoonlik na verwys wanneer daar bespreking is oor wat kerk is, en dit lei uiteindelik tot wie die kerk is. Baie beweer dat die kerk nie die gebou is waarin God se volk versamel nie, maar God se volk. Alhoewel dit waar is, bestaan ​​die kerk uit mense, maar dit is ook waar dat die kerk êrens ‘n byeenkoms is. Wat baie teenoorgestelde gesien het, word beter as twee kante van dieselfde munt beskryf.

BYBELSE ETIMOLOGIE VAN DIE WOORD “KERK”

Ons sien eers die Hebreeuse woord qahal in Deuteronomium 4:10, wat vertaal word na die vergadering of byeenkoms as ‘n gemeente. Dit word in die Grieks getranslitereer ekklesia. Ons sien ekklesia vir die eerste keer in Matteus 16:18, wat in die kerk vertaal word. Volgens die Bybel is die kerk ‘n byeenkoms van God se volk.

In Efesiërs 5:23 sien ons die Griekse woord ekklesias of kerk word gebruik om na die “Bruid van Christus” te verwys. Volgens die Bybel is die kerk God se volk.

Hierdie woorde en hul betekenisse weerspreek mekaar nie. As hulle dit sou doen, sou daar geen vaste betekenis vir die kerk wees nie, wat tot losse en valse implikasies van God se volk en hul samekoms kon lei. In plaas daarvan is die kerk presies soos die Bybel dit uitlê: sowel die volk van God as hulle samekoms.

DIE KERK: GOD SE MENSE

Diegene wat met hul mond bely dat Jesus die Here is en in hulle hart glo dat God hulle uit die dood opgewek het, word Christene genoem (Rom 10: 9). In die Nuwe Testament word Christene ook algemeen “die kerk” genoem (Matt 16:18, Hand 20:28, Ef 5: 23-25, Kol 1:18, 1:24, 1 Tim 3: 5).

Paulus praat met die ouderlinge van Efese en sê:

“Let goed op julleself en op die hele kudde waarin die Heilige Gees julle tot opsieners gemaak het, om te sorg vir die gemeente van God wat Hy met sy eie bloed verkry het.” – Handelinge 20:28

In hierdie vers belig God drie mooi waarhede vir ons: Jesus se gestorte bloed en opstanding stel sondaars dood in hul oortredings in staat om weer met die regte verhouding met God versoen te word. God se barmhartigheid in heiligmaking stel ons in staat om daagliks met Jesus te wandel. God se liefde word aan ons bewys deurdat ons die kerk, die bruid van Christus, genoem kan word.

DIE KERK: DIE VERGADERING VAN GOD SE MENSE

‘N Algemene ding om onder Christene te hoor, is die verwysing van ‘n’ plaaslike liggaam ‘of’ kerk ‘. Hierdie fraseologie is nie ‘n opgemaakte konsep nie, maar ‘n Bybelse begrip.

‘N Voor die hand liggende voorbeeld dat die kerk ‘n samekoms van God se volk is, is die bestaan ​​van die sendbriewe. Paulus het aan plaaslike liggame van God se volk geskryf: kerke in Rome, Korinte, Galasië, Efese, Filippi, Kolosse en Thessalonika. Dit was kerke wat op die dag van die Here bymekaargekom het om te aanbid deur die prediking van die Bybel, nagmaal en gemeenskap. Net soos kerke vandag bymekaarkom, so het die vroeë kerke ook gedoen.

Dwarsdeur die sendbriewe word die kerk genoem as die samekoms van God se volk. Een spesifieke voorbeeld hiervan is in die boek 1 Korintiërs.

‘Wat dan, broers? As u saamkom, het elkeen ‘n loflied, ‘n les, ‘n openbaring, ‘n tong of ‘n interpretasie. Laat alles gedoen word om op te bou. ” -1 Korintiërs 14:26

In hierdie vers belig God twee mooi waarhede vir ons: God se verlossing van sy volk is bedoel vir hulle om Hom te verheerlik deur byeen te kom, sodat hulle Hom kan aanbid en sy heiligheid kan soek. Die Heilige Gees wat in elkeen van God se volk woon, stel hulle in staat om God te aanbid en ander heiliges op te bou.

DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE INDIVIDUELE GELOWIGE AS LID VAN DIE PLAASLIKE KERK

Aangesien die kerk beide ‘n byeenkoms en ‘n volk is, is daar ‘n paar verantwoordelikhede wat ons as individu sowel as in die gemeenskap het.

BEKONDIG DIE EVANGELIE

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek u beveel het. En kyk, Ek is altyd by julle tot aan die voleinding van die wêreld. ” – Matteus 28: 19-20

Jesus het die kerk ‘n opdrag gegee, bekend as die Groot Opdrag, om die evangelie aan almal en almal te verkondig. As ons waarlik deur God gered is en uit die dood in die lewe gebring is, sal ons ‘n begeerte hê om Christus te gehoorsaam, wat ook die gehoorsaamheid aan die Groot Opdrag insluit.

VERLANG OM MET DIE PLAASLIKE KERK TE VERGADER

‘En laat ons kyk hoe ons mekaar kan opwek tot liefde en goeie werke, terwyl ons nie nalaat om bymekaar te kom nie, soos die gewoonte van sommige is, maar mekaar moet bemoedig, en des te meer as u die dag sien nader kom.’ – Hebreërs 10: 24-25

Ons is nie gemaak om God as geïsoleerde wesens te probeer ken nie. God se volk is nie net bedoel nie, maar beveel om saam te vergader. Die kerk is nie opsioneel vir die Christen nie; dit is ‘n verwagting. Daar moet ‘n begeerte wees dat die gelowige weekliks met hul plaaslike kerkliggaam vergader om meer te leer van wie God is, Hom in aanbidding te loof, ander aan te moedig en toegerus te wees om ongelowiges met die evangelie te bereik.

KOESTER DIE KERK

“Verafsku wat sleg is; hou vas aan wat goed is. Wees lief vir mekaar met broederliefde. Oortref mekaar om eer te betoon. Moenie lui wees van ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Wees bly in hoop, wees geduldig in verdrukking, wees konstant in gebed. Dra by tot die behoeftes van die heiliges en probeer om gasvryheid te betoon. ” – Romeine 12: 9-13

Ons is aangespoor om ons broers en susters lief te hê, en probeer om mekaar op te bou terwyl ons God aanbid en verheerlik (Rom 12: 4-5). Namate ons God meer wil leer ken, sal ons verder begeer om nie net die plaaslike liggaam van gelowiges te ontmoet nie, maar om die plaaslike sowel as die universele kerk lief te hê.

STAP IN VERANTWOORDELIKHEID

“Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.” – Galasiërs 6: 2

Dit sou nie net dwaas van ons wees nie, maar ook sondig om die verantwoordelikheid van broers en susters in ons kerk te verwaarloos en hulle seermaak. Ons word in Jakobus 5:16 vermaan en beveel om ons sondes onder mekaar te bely en dan vir mekaar te bid, in die wete dat God getrou is en ons regverdig vergewe (1 Johannes 1: 9). (Lees ‘n vorige artikel wat ek oor die onderwerp geskryf het, vir ‘n diepgaande ondersoek na aanspreeklikheid).

‘N vinnige woord oor die kerk te midde van CORONAVIRUS

Alhoewel ons die kerk is, moet ons onthou dat die kerk ook ons ​​fisiese byeenkoms is. Ek sê nie dat dit nie goed is om aanlyn te vergader nie, want hoe anders kan ons ontmoet in die huidige dilemma en hoe goed was dit om nog steeds God se woord verkondig te hoor? Maar ons moet die skoonheid en die vervulling van die kerk onthou as ons ons plaaslike liggaam van gelowiges fisies ontmoet en nie weer moet versuim om weer bymekaar te kom as ons in staat is nie. Te midde hiervan wil ek so graag weer persoonlik saamkom met my plaaslike kerkliggaam en werklik die kerk ervaar soos ons bedoel is om te vergader. Lees hierdie artikel vir meer inligting oor hoe om die pandemie aan te spreek.

LOOF GOD VIR DIE KERK

Alle lof aan God vir die gawe wat die kerk is! God openbaar in sy genade sy geregtigheid deur diegene wat gered is, die kerk te noem, dit is die bruid van Christus. In sy barmhartigheid openbaar God sy geregtigheid deur Sy volk in staat te stel om Hom te verheerlik, mekaar aan te moedig en toegerus te wees om die evangelie aan die wêreld te deel. Laat ons uitgaan en die evangelie verkondig, met die begeerte om weer met die plaaslike kerk te vergader, die kerk te koester, in verantwoording te wandel en die wêreld lief te hê soos God ons liefgehad het.